ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/11/2017 / ΩΡΑ: 11:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 175967/24-10-2017 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, φάκελος τροποποίησης με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ που αφορά την αναβάθμιση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 1105648», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 12ης Ομάδας με α/α 06, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση ‘Παναγιά Γιάτρισσα’ Δήμου Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 32488/1048/16-09-2015
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.
Πληροφορίες : κ. Ευάγγελος Φωτόπουλος (τηλ. 2710 237778)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΘΑΡΡΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.ppel.gov.gr