ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2017 / ΩΡΑ: 08:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ

ΑΣΕΠ

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14Κ/2017
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 14Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας
ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,
Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ.»
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 14Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις
διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της
ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με
την πάροδο της 4
ης Δεκεμβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.