Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/12/2017 / ΩΡΑ: 10:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμόνΦ32.23/2772/11.12.2017 (ΑΔΑ: 65127Λ1-ΧΑ6) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους για τέσσερα (4) έτη στον Πετρόπουλο Παναγώτη, με τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού αδειών (ΦΕΚ 1306Β/2005):
Δ/νση Δραστηριότητας; Αναγνωστοπούλου 7 Μεσσήνη Μεσσηνίας, ΤΚ 24200
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεώς της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)