Τροποποίηση απόφαση συγκρότησης Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις κατηγορίας Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την Απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΨΦ9Β7Λ1-ΔΛ2