ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3Κ/2018) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χι- λιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τα- κτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθ- μιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/02/2018 / ΩΡΑ: 12:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ