ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

«Τροποποίηση της Α.Π. οικ. 111968/22-8-2003 Κ.Υ.Α. για έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 4274/9-11-2006 και 329/01-02-2008 Αποφάσεις Γ.Γ.Π.Π. , λόγω εκσυγχρονισμού των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων , ετήσιας δυναμικότητας [συνέχεια..]

«Ανανέωση και Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας 150 προβάτων (3 ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Σέρρου Σπυρίδωνα, που βρίσκεται στη θέση «Ζέρβα» Δείτε την Ανακοίνωση…

«Εργασίες εκμετάλλευσης και αποκατάστασης λατομείου εξόρυξης μαρμάρου έκτασης 71.452,00 τ.μ. , στη θέση ΄΄Σκαλόπλακες ΄΄της Τ.Ε. Λυρκείας Δείτε την Ανακοίνωση…

«Εγκατάσταση φόρτωσης αδρανών υλικών στη θέση ΄΄Δάρδιζα΄΄του Δ.Δ. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος ( πρώην Δήμου Ερμιόνης ) του Νομού Αργολίδος » Δείτε την Ανακοίνωση…

Δείτε την ανακοίνωση. Ανανέωση – τροποποίηση (λόγω αλλαγής θέσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και αλλαγή επωνυμίας) της Α.Π. οικ.6680/13-07-2007 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ CATERING της «KORINTHIAN PALACE CATERING» Α.Ε. στην θέση [συνέχεια..]

προκειμένου να αναδειχθεί τριμελής επιτροπή, με τους αναπληρωτές τους, ως επιτροπή προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών κλπ και συντήρησης-επισκευής και κίνησης των αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ