ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7ΘΧ47Λ1-4ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δείτε τη διακήρυξη

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, φαξ, πολυμηχανημάτων (γνήσια των εταιρειών κατασκευής των Μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα) για [συνέχεια..]

Δείτε τη Διακήρυξη Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης Δείτε το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή Word

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Πρόσκληση κατάρτισης καταλόγων για απευθείας αναθέσεις έργων-μελετών-υπηρεσιών_2017

Δείτε τη Διακήρυξη Δείτε το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή Word

Δείτε την Διακήρυξη

Σελίδα 3 of 1712345...10...Τελευταία »