ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ανακοίνωση διαβίβασης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του έργου/δραστηριότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 119,064 ΜWe με φυσικό αέριο στην θέση Άγιος Δημήτριος–Σταυροδρόμι, του Δήμου Λουτρακιου-Αγιων Θεοδωρων Ν.Κορινθιας. Φορέας υλοποίησης [συνέχεια..]

AΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΝGP PACK ΑΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΑΛΟΤΑ Δείτε την ανακοίνωση.

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ιδιοκτησίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στη Δ.Ε. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Δείτε την ανακοίνωση.

Με την υπ’αριθμ. 1937/06.10.11 (46053/1069/17.10.11) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το έργο ή η δραστηριότητα της 3ης Υποκατηγορίας με τα παρακάτω στοιχεία κατατάχθηκε στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002:Ονομασία – Είδος έργου / [συνέχεια..]

Με την υπ. αριθμ. oικ . 48478 /1145 /01.11.11 (ΑΔΑ : 45B37Λ1 –Ω3Α) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου / δραστηριότητας: “Λειτουργία υφιστάμενης χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 150 χοιρομητέρων με τα παράγωγα [συνέχεια..]

Κατεβάστε την πρόσκληση

Με το υπ’ αριθμ. οικ 203055/05.10.11 (44884/1040/11-10-11) έγγραφο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από το ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΠΕ) για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & [συνέχεια..]

Διαβίβαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ.Ελλάδος και Ιονίου για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διαδικτύωση αγωγών ύδρευσης Δ. Κορινθίων». Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: Δήμος Κορινθίων ΔEITE [συνέχεια..]

Κοινή Απόφαση ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου/δραστηριότητας: «Κατασκευή και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)ισχύος 7,5 MWστη θέση [συνέχεια..]

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου/δραστηριότητας: “Λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων – ηλεκτρολογείο –τοποθέτησης επισκευής και συντήρησης συστημάτων αερίων καυσίμων για κίνηση στην θέση Άγιος Γεράσιμος Δ.Δ.Λεχαιου, Δ.Ε.Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων”. Φορέας υλοποίησης του [συνέχεια..]