ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/470/28-2-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού [συνέχεια..]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/441/23-2-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο [συνέχεια..]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την υπ’ αριθμόν Φ32.19/3237/08.11.16 (ΑΔΑ:ΩΔ8Ε7Λ1-Ρ0Α) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Τροποποιήθηκε η υπ’αριθμ. Φ32.19/2428/21.09.16 [συνέχεια..]

Προσφυγή στη διαδικασία δια̟ραγµάτευσης για το τµήµα ΤΚ Μικράς Μαντινείας, για την υλο̟ποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον α̟πό εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟πολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους [συνέχεια..]

Λόγω κωλύματος των μελών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, αναβλήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 2/2016, με με τίτλο «Προμήθεια  Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού και εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών [συνέχεια..]

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για τα τµήµατα: ΤΚ Μίλα, ΤΚ Χρυσοκελλαριάς, ΤΚ Μερόπης, ΤΚ Αλωνίων- Ανεµοµύλου, ΤΚ Αριοχωρίου-Ασπροπουλιάς, ΤΚ Μικροµάνης, ΤΚ Λαιίκων, ΤΚ Αναλήψεως, ΤΚ Μελιγαλά, ΤΚ Πεταλιδίου, ΤΚ Καρ̟οφόρας, ΤΚ Καλοχωρίου-Πανιπερίου για την [συνέχεια..]

Απόφαση: Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2.-Τις διατάξεις του Π.∆.131/2010 (ΦΕΚ Α΄224/27-12-2010 ) «Οργανισµός Περιφέρειας Πελοποννήσου». 3-.Τις διατάξεις [συνέχεια..]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/1301/21-4-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 137 της Υ.Α. Α2-718/28-07-2014 (ΦΕΚ /Β/2090/31-07-2014), όπως αντικαταστάθηκαν [συνέχεια..]

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/οικ.1345/19-04-2016 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο [συνέχεια..]

Για να δείτε την απόφαση μετάθεσης αποσφράγισης διαγωνισμών δακοκτονίας ΔΑΟΚ Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας – Κυπαρισσία εδώ

Σελίδα 1 of 41234