ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Προσφυγή στη διαδικασία δια̟ραγµάτευσης για το τµήµα ΤΚ Μικράς Μαντινείας, για την υλο̟ποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον α̟πό εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟πολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους [συνέχεια..]

Λόγω κωλύματος των μελών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, αναβλήθηκε η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 2/2016, με με τίτλο «Προμήθεια  Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού και εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών [συνέχεια..]

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για τα τµήµατα: ΤΚ Μίλα, ΤΚ Χρυσοκελλαριάς, ΤΚ Μερόπης, ΤΚ Αλωνίων- Ανεµοµύλου, ΤΚ Αριοχωρίου-Ασπροπουλιάς, ΤΚ Μικροµάνης, ΤΚ Λαιίκων, ΤΚ Αναλήψεως, ΤΚ Μελιγαλά, ΤΚ Πεταλιδίου, ΤΚ Καρ̟οφόρας, ΤΚ Καλοχωρίου-Πανιπερίου για την [συνέχεια..]

Απόφαση: Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2.-Τις διατάξεις του Π.∆.131/2010 (ΦΕΚ Α΄224/27-12-2010 ) «Οργανισµός Περιφέρειας Πελοποννήσου». 3-.Τις διατάξεις [συνέχεια..]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/1301/21-4-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 137 της Υ.Α. Α2-718/28-07-2014 (ΦΕΚ /Β/2090/31-07-2014), όπως αντικαταστάθηκαν [συνέχεια..]

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/οικ.1345/19-04-2016 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο [συνέχεια..]

Για να δείτε την απόφαση μετάθεσης αποσφράγισης διαγωνισμών δακοκτονίας ΔΑΟΚ Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας – Κυπαρισσία εδώ

Για να δείτε την απόφαση μετάθεσης αποσφράγισης διαγωνισμών δακοκτονίας ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας πατήστε εδώ

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 Με την Φ18/466/18-2-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1.2 & 5.α1 του αρθρ. 115 της Υ.Α. Α2-718/28-07-2014 (ΦΕΚ /Β/2090/31-07-2014) [συνέχεια..]

Σελίδα 1 of 41234