ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την απόφαση 584 ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23 της Συνεδρίασης της 18 – 11 – 2013 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ψηφίστηκε ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2014 σύνοψη του οποίου παρατίθεται παρακάτω: Α. [συνέχεια..]