ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/09/2011 / ΩΡΑ: 20:07

ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας.

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Έχει διατελέσει:

§   Αντιδήμαρχος Τρίπολης

§   Πρόεδρος Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης

§   Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ Δήμου Τρίπολης

§   Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης – Επικοινωνίας – Ραδιοφωνίας Δήμου Τρίπολης

§   Αντιπρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

§   Μέλος ΤΕΕ και αιρετό μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου

§   Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

§   Μέλος ΣΧΟΠ Ν.Αρκαδίας

 

Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Γραμματέα
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της περιφέρειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων της περιφέρειας.
β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες της περιφέρειας κατά την άσκηση του έργου τους.
γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών της περιφέρειας.
δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του περιφερειακού συμβουλίου ή των οικείων Επιτροπών σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.
ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου και των οικείων επιτροπών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας.
στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης της περιφέρειας, σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το περιφερειακό συμβούλιο και τις οικείες επιτροπές.
ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών της περιφέρειας, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων της περιφέρειας.
η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στην περιφέρεια.
Ο περιφερειάρχης μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα.