ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/02/2012 / ΩΡΑ: 19:11

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

(από 18 Ιουλίου 2011)

 

 

 

Πίνακας περιεχομένων:

Ι. Εισήγηση……………………………………………………….

ΙΙ. Πρακτικό Εκλογής…………………………………………

ΙΙΙ. Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας……..

IV. Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων………………..

V. Έγγραφα……………………………………………………..

 

 

 

Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Μέσα στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης “Καλλικράτης”, με το άρθρο 179 του Ν. 3852/2010 εισήχθη και ο εντελώς νέος, σύγχρονος, επιβεβλημένος από τις επιταγές των καιρών και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης της Δημόσιας Διοίκησης θεσμός του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης σε επίπεδο Περιφέρειας. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης δεν αποτελεί απλά ένα νέο θεσμό αλλά μια καινοτομία. Προέρχεται από την ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και μπορεί να συγκριθεί τόσο σε επίπεδο ιδιωτικών εταιρειών με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις παραπόνων και εσωτερικού ελέγχου όσο και σε επίπεδο Δημόσιας Διοίκησης με τις Ανεξάρτητες Αρχές, κυρίως αυτή του Συνηγόρου του Πολίτη.

Για πρώτη φορά σε κάθε επίπεδο της αυτοδιοίκησης προβλέπεται ένας τέτοιος θεσμός που σηματοδοτεί τη διάθεση για περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Διοίκησης και την ανάληψη από μέρους της της κοινωνικής ευθύνης, για μια σύγχρονη, φιλική και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση εγκαινιάζοντας μια νέα σχέση με τον Διοικούμενο. Άλλωστε οφείλουμε να επισημάνουμε ως προς τον πρωτοπόρο, όταν εισήχθη, θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη, ότι συγκρίνεται μεν αλλά παράλληλα διαφοροποιείται. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αρμοδιότητα και επιλαμβάνεται όλων των καταγγελιών – παραπόνων των πολιτών, όμως αποφαίνεται σε επίπεδο γνωμοδότησης, ενώ ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης έχει αρμοδιότητα και επιλαμβάνεται των καταγγελιών – παραπόνων των πολιτών σε σχέση με τη λειτουργία των διευθύνσεων και υπηρεσιών της Περιφέρειας και αποφαίνεται με αποφασιστική ισχύ.

Όπως κάθε καινούργια προσπάθεια στην εκκίνησή της, έτσι και ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης όφειλε να ξεπεράσει εγγενείς δυσκολίες. Σημειώνονται ως βασικότερες: πρώτον η οριοθέτηση του θεσμού και ο τρόπος λειτουργίας του, δεύτερον η εμπέδωση λειτουργίας σε πλαίσιο συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού και καχυποψίας με τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Περιφέρειας, τρίτον η εισαγωγή της προσφυγής στο θεσμό από τον Διοικούμενο ως εύκολης και αποτελεσματικής δυνατότητας, τέταρτον η εδραίωση του θεσμικού πλαισίου διαμεσολάβησης μεταξύ Διοικουμένου και Διοίκησης και αντίστοιχου αυτεπαγγέλτου ελέγχου της Διοίκησης για περιπτώσεις κακοδιοίκησης και πέμπτον η υπέρβαση και απόρριψη της προηγούμενης αντίληψης για την επαφή του Διοικουμένου με τη Διοίκηση ως μία σχέση ενίοτε εκφυλιζόμενη  σε πελατειακή, παράπλευρη και εξωθεσμική.

Από τις 18 Ιουλίου 2011, ημέρα εκλογής του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, έως σήμερα ο θεσμός λειτούργησε άμεσα τόσο σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας, επαφής και υποδοχής καταγγελιών – παραπόνων από πολίτες και επιχειρήσεις όσο και σε επίπεδο θεμελίωσης, εδραίωσης και ανάδειξης του ίδιου του θεσμού. Πρώτο μέλημα και έργο αποτέλεσε η κατάρτιση του Οργανισμού και Κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος ολοκληρώθηκε μέσα κιόλας στο μήνα Αύγουστο. Οριοθετήθηκαν, καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν ο σκοπός, η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη πάντοτε με γνώμονα και σε συνδυασμό με τη θέσπιση κανόνων θεσμικής αλλά και εύκολης πρόσβασης του Διοικουμένου αλλά και ευέλικτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συμπαραστάτη. Παράλληλα, και μολονότι δεν είχε ακόμη προβληθεί ή ακόμα και κατανοηθεί ο θεσμός, όπως επίσης και δεν έχει ακόμα πλήρως στελεχωθεί και οργανωθεί με την ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή, στη σύντομη διάρκεια λειτουργίας υποδεχθήκε πολλά παράπονα Διοικούμενων για τα οποία άμεσα επιλήφθηκε και μεσολάβησε αποτελεσματικά. Άλλωστε δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που Δ/νσεις και Υπηρεσίες ή και Όργανα της Περιφέρειας απευθύνθηκαν στον Συμπαραστάτη ζητώντας την άποψη και συνδρομή του για την αντιμετώπιση ζητημάτων ιδιαίτερης δυσκολίας ή αυξημένου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον στη σύντομη αυτή διάρκεια λειτουργίας του θεσμού μέσα από την επαφή, τριβή και συνεργασία τόσο με την Διοίκηση όσο και με τους Διοικουμένους σε μεγάλο βαθμό κατανοήσαμε και αποτυπώσαμε δυσχέρειες και προβλήματα που οδηγούν σε περιττή γραφειοκρατία, ολιγωρία και τελικά αναποτελεσματική υποστήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας και πορείας.

Επισημαίνεται δε ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη αν και ήρθε για να καλύψει μια συγκεκριμένη αναγκαιότητα καταξιώθηκε τόσο στη συνείδηση του πολίτη, ώστε να δέχεται ακόμη και καταγγελίες οι οποίες αντικειμενικά βρίσκονται έξω από την υπό στενή έννοια αρμοδιότητά του. Σε αυτό συνέβαλε ότι δεν φείσθηκε χρόνου και ενδιαφέροντος, ασχολήθηκε και υπεύθυνα απάντησε σε όλες, πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στην διάκριση και αποσαφήνιση των ορίων αρμοδιότητάς του. Τελικά εμπεδώθηκε από τους πολίτες η εμπιστοσύνη προς το θεσμό, όπως αναδεικνύεται από την πληθώρα και την ποικιλία των αιτημάτων για παροχή προστασίας ή συνδρομής προς τον Συμπαραστάτη.

Σε όλη την προσπάθεια που καταβλήθηκε αυτούς τους πρώτους μήνες, αξίζει να σημειωθεί η αρμονική σχέση και συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες των αρμοδίων Διευθύνσεων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Δ/νσεις της Περιφέρειας παρά την υποστελέγχωση και την περικοπή των μέσων διαβίωσης είναι σε υψηλό επίπεδο και στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των Διοικουμένων.

Εκκινώντας από αυτή τη διαπίστωση και καθορίζοντας ως επόμενο στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας ο Συμπαραστάτης θα απευθυνθεί στις Δ/νσεις της Διοίκησης και σε όλους τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την καταγραφή και αποτύπωση προβλημάτων γραφειοκρατίας, κυρίως όμως για την από κοινού κατάρτιση προτάσεων που θα βελτιώσουν και εξελίξουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών, ώστε να στηρίξουν πιο αποτελεσματικά την αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 ΙΙ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

18

ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 18 – 7 – 2011

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης στις 18 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την 29876/9410/13-7-2011 πρόσκληση του προέδρου αυτού κ. Γεώργιου Πουλοκέφαλου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συνεδρίαση αυτή εκλήθη και παρέστη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, οι Αντιπεριφερειάρχες:

 1. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος,
 2. Γιαννακούρας Ευάγγελος,
 3. Τζανετέα Αδαμαντία,
 4. Δέδες Γεώργιος,
 5. Νικολάκου Κωνσταντίνα,
 6. Πουλάς Ανδρέας και
 7. Παπαφωτίου Απόστολος

και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 1. Πουλοκέφαλος Γεώργιος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Κωτσιόπουλος Άγγελος, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 3. Μπούκλης Λάμπρος, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου
 4. Αλευράς Παναγιώτης,
 5. Ρουμελιώτης Γεώργιος
 6. Μπεντεβής Κωνσταντίνος
 7. Στεφανόπουλος Θεοφάνης
 8. Παπαγγελόπουλος Άγγελος
 9. Τσαπόγας Κωνσταντίνος
 10. Μελίδη Χριστίνα
 11. Σκούρος Χαράλαμπος
 12. Λυτρίβης Νικόλαος
 13. Πετρόπουλος Νικόλαος
 14. Λαλουδάκης Δημήτριος
 15. Ντάνος Θεόδωρος
 16. Αργυράκης Ιωάννης
 17. Σταυριανόπουλος Θεόδωρος
 18. Αδάμ – Σπανογιάννη Ευαγγελία
 19. Καραχάλιος Γεώργιος
 20. Καραχοντζίτης Ανδρέας
 21. Φλώρος Σπυρίδων
 22. Στρατηγάκος Ηλίας
 23. Βραχνός Νικόλαος
 24. Μπαρούνης Νικόλαος
 25. Μπακούρος Γεώργιος
 26. Αλοιμόνου – Βελδέκη Βαρβάρα
 27. Πισιμίσης Αθανάσιος
 28. Σαραβάκος Δημήτριος

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 1. Λαπαθιώτη Παναγιώτα
 2. Δράκος Δημήτριος
 3. Σωτηρόπουλος Βασίλειος
 4. Μανδρώνης Κωνσταντίνος
 5. Φαρλέκας Παναγιώτης
 6. Κανελλάκης Ηλίας
 7. Αδαμόπουλος Ιωάννης
 8. Σταθόπουλος Αριστείδης
 9. Σιδέρης Βασίλειος
 10. Στέρπη Παναγιώτα
 11. Παπαθεοφάνους Σπυρίδων
 12. Λέγγας Κωνσταντίνος
 13. Σουκούλη – Βιλιάλη – Πανοπούλου Μαρία – Ελένη
 14. Βαλασόπουλος Παναγιώτης
 15. Γόντικας Νικόλαος
 16. Γούργαρης Ευάγγελος
 17. Πετράκος Αθανάσιος

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κονοπισόπουλος Μιλτιάδης, Ταγαράς Νικόλαος και Παναγιωτόπουλος Σωτήριος  αν και νόμιμα είχαν κληθεί.

 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν ο Παναγιώτης Κουμπούνης και ο Τριαντάφυλλος Στρατήγης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ακολούθως το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο με ομόφωνη απόφασή του συζητήθηκε ένατο κατά σειρά.

Κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος είχε αποχωρήσει από την αίθουσα ο Σύμβουλος κ. Γόντικας.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι έχει διανεμηθεί το αριθμ. 28055/8882/13-7-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα: «Προκήρυξη θέσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης», το οποίο έχει ως εξής:

« Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 179 «Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/01-06-2010)» και της Εγκυκλίου 59 με θέμα «Θεσμικές Αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με Α.Π. 74896

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με δήλωση στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία έχει εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011, και ώρα 16:00 μ.μ. στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

Οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης περιγράφονται ως ακολούθως:

– Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

– Διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες.

– Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών στους διοικουμένους.

– Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής και παρουσίασης από τον ίδιο και συζήτησης στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

– Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης διοίκησης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του όσο και σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο.

Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Στο Προεδρείο κατατέθηκε μία (1) αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, από τον κ. Μπουλούκο Γεώργιο, δικηγόρο.

Στη συνέχεια ο ανωτέρω ενδιαφερόμενος έλαβε το λόγο για μια σύντομη παρουσίαση του βιογραφικού του.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο προχώρησε στη διαδικασία εκλογής του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.

Ψηφολέκτες ορίστηκαν ομόφωνα οι Σύμβουλοι κ.κ. Μπεντεβής, Στρατηγάκος και Φαρλέκας.

 

Ο κ. Πρόεδρος:  Πάμε στο θέμα, για να χαλαρώσουμε λίγο, να προταχθεί το θέμα επτά, η επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης και μετά να συνεχίσουμε. Συμφωνεί το Σώμα να προταχθεί το επτά; Συμφωνεί ομόφωνα. Λοιπόν, εισηγητής του θέματος για την επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, η κυρία Νικολάκου. Κυρία Νικολάκου έχετε το λόγο.

Η κ. Νικολάκου:  Ευχαριστώ  κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…

 

ΦΩΝΑΣΚΙΕΣ

 

Ο κ. Πρόεδρος:  Κύριε  Σωτηρόπουλε, συνέχεια διακόπτετε και δεν ζητάτε το λόγο. Η κυρία Νικολάκου έχει το λόγο. Επιμένει. Επιμένει. Ορίστε κυρία Νικολάκου.

Η κ. Νικολάκου:  Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του αρμόδιου Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οποίο θα μπορεί να εκλέγεται συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης σύμφωνα με το Άρθρο 179 του Νόμου 3852 του 2010 του Καλλικράτη και μετά την πρώτη καταλυτική ημερομηνία που ήταν 28 Φεβρουαρίου 2011. Για να επιταχύνουμε το χρόνο και να προχωρήσουμε, ισχύουν όλα όσα υπήρχαν στο Νόμο, σε ότι είχε να κάνει με τον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες. Εμείς επιμένουμε, ότι  Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης  είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός, μια και πρόκειται για ένα θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ που μας δίνει

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

για πρώτη φορά τη δυνατότητα να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ελέγχει και θα φροντίζει για την σωστή εφαρμογή των Νόμων και τη διασφάλιση της αμεροληψίας των Δημοτικών και των Περιφερειακών Αρχών. Το σχετικό έγγραφο έχει δοθεί ήδη σε όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους, η διαδικασία είναι γνωστή. Ήδη υπάρχει η προκήρυξη η οποία έχει δημοσιευτεί με όλους τους τρόπους, προκειμένου όποιος πολίτης ενδιαφέρεται να έρθει και να καταθέσει στο Προεδρείο την υποψηφιότητά του. Θεωρώ κύριε Πρόεδρε, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατάθεση υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Πρόεδρος:  Ακριβώς. Παρακαλώ, από το ακροατήριο ποιοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για το Συμπαραστάτη του Πολίτη; Παρακαλώ να κατατεθούν οι προτάσεις στο Προεδρείο. Υπάρχει άλλη πρόταση; Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Κατατέθηκε από τον κύριο Μπουλούκο, δικηγόρο. Παρακαλώ να φτιάξουμε τα ψηφοδέλτια και να ακούσουμε τον κύριο Μπουλούκο. Κύριε Μπουλούκο έχετε το λόγο.

Ο κ. Μπουλούκος: Θα είμαι σύντομος, άλλωστε είναι περασμένη η ώρα, είναι γνωστό το θέμα, έχω επανυποβάλει την υποψηφιότητά μου αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Όμως πιστεύω πραγματικά σε αυτό το θεσμό. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε το παρελθόν και να δούμε με όρους μέλλοντος και προοπτικής αυτή τη σημαντική θεσμική διαφοροποίησης που κάνει ο Καλλικράτης, έτσι ώστε εντός της Περιφέρειας να νιώθει καταφύγιο τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη τόσο ο πολίτης όσο και η επιχείρηση. Δεν έχουν αλλάξει πολλά από τον πρώτη κιόλας φορά που είχα υποβάλλει την υποψηφιότητά μου, παρά μόνο ότι εν τω μεταξύ διαμεσολάβησαν οι εκλογές του Δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας, όπου οι συνάδελφοί μου με τίμησαν και πρώτευσα στη δεύτερη παράταξη, όσο αφορά την υπεροχή που είχαμε σε σχέση με τις έδρες που καταλάβαμε. Από εκεί και πέρα θέτω τον εαυτό μου και πάλι στην κρίση σας, ευχαριστώ όλους όσους μέχρι σήμερα με έχουν στηρίξει, γιατί θεωρώ ότι με αυτή την μεγάλη και συντριπτική πλειοψηφία που ξεπέρασε πολλές φορές τα 3/5, δείχνει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο  αγκαλιάζει την υποψηφιότητά μου. Από εκεί και πέρα, αυτή η ιδιαιτερότητα του Καλλικράτη σε ότι αφορά αυτή την υπερβολική πλειοψηφία, είναι ένα εμπόδιο το οποίο όμως πρέπει να υπερβούμε όλοι μαζί, προς όφελος και της Περιφέρειας αλλά και του εξειδικευμένου του θεσμικού αυτού ρόλου που επιφυλάσσει ο Καλλικράτης. Μην αφήσετε λοιπόν την Περιφέρεια χωρίς τον συμπαραστάτη της, μην αφήσετε τον πολίτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου χωρίς τον Συμπαραστάτη του.

Ο κ. Πρόεδρος:  Κάποια ερώτηση στον κύριο Μπουλούκο; Δεν υπάρχει ερώτηση. Παρακαλώ για την Εφορευτική Επιτροπή  δύο συναδέλφους από την πλειοψηφία και ένα από την μειοψηφία. Προτάσεις; Ο κύριος Μπεντεβής και ο κύριος Στρατηγάκος; Εντάξει. Από την μειοψηφία; Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

κύριος Μανδρώνης; Ο κύριος Φαρλέκας. Παρακαλώ να πάρετε θέση, να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

ΤΕΛΟΣ ΚΑΣΕΤΑ 4 – ΠΛΕΥΡΑ Β΄

ΚΑΣΕΤΑ 5 – ΠΛΕΥΡΑ Α΄

Ο κ. Πρόεδρος: Διαβάζω τον κατάλογο. Οι κύριοι Νικολάκου, Πουλάς, Παπαφωτίου, Αλευράς. Ο κύριος Αλευράς, να ετοιμάζεται ο κύριος Ρουμελιώτης. Ο κύριος Αλευράς ψήφισε, ο κύριος Ρουμελιώτης, ο κύριος Στεφανόπουλος, ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ο κύριος Ρουμελιώτης ψήφισε, ο κύριος Στεφανόπουλος ψήφισε, ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Δεν βάζουμε σταυρό, από τη στιγμή που υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Ο κύριος Τσαπόγας, η κυρία Μελίδη. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος ψήφισε, η κυρία Μελίδη, ο κύριος Σκούρος, ο κύριος Πουλάς. Ο κύριος Τσαπόγας ψήφισε, η κυρία Μελίδη, ο κύριος Σκούρος, ο κύριος Λυτρίβης να ετοιμάζεται. Ο κύριος  Πουλάς ψήφισε. Η κυρία Νικολάκου ψήφισε και ο κύριος Παπαφωτίου να παίρνει σειρά. Η κυρία Μελίδη ψήφισε, ο κύριος Παπαφωτίου ψήφισε, ο κύριος Πετρόπουλος, ο κύριος Λαλουδάκης, ο κύριος Λυτρίβης ψήφισε. Ο κύριος Πετρόπουλος ψήφισε, ο κύριος Λαλουδάκης ψήφισε, ο κύριος Σκούρος ψηφίζει. Οι κύριοι Ντάνος, Αργυράκης, Σταυριανόπουλος. Ο κύριος Ντάνος ψήφισε. Η κυρία Αδάμ – Σπανογιάννη, ο κύριος Καραχάλιος. Ο κύριος Αργυράκης ψήφισε, ο κύριος Σταυριανόπουλος ψήφισε, ο κύριος Καραχάλιος, ο κύριος Καραχοντζίτης, ο κύριος Φλώρος. Η κυρία Αδάμ – Σπανογιάννη ψήφισε, ο κύριος Καραχάλιος ψήφισε, ο κύριος Στρατηγάκος, ο κύριος Βραχνός, ο κύριος Καραχοντζίτης ψήφισε,  ο κύριος Φλώρος ψηφίζει, ο κύριος Βραχνός, ο κύριος Μπαρούνης, ο κύριος Μπακούρος. Ο κύριος Φλώρος ψήφισε, ο κύριος Μπακούρος, η κυρία Αλοιμόνου, ο κύριος Βραχνός ψήφισε. Ο κύριος Μπαρούνης, Μπακούρος, Αλοιμόνου, Πισιμίσης. Ο κύριος Μπαρούνης ψήφισε. Ο κύριος Σαραβάκος ψήφισε, ο κύριος Κονοπισόπουλος είναι απών, ο κύριος Πισιμίσης ψήφισε, η κυρία Λαπαθιώτη, η κυρία Αλοιμόνου ψήφισε, ο κύριος Μπακούρος ψήφισε, ο κύριος Δράκος, ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο κύριος Μανδρώνης. Η κυρία Λαπαθιώτη ψήφισε. Ο κύριος Δράκος ψήφισε. Ο κύριος Σωτηρόπουλος ψήφισε. Ο κύριος Ταγαράς είναι απών. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι απών. Ο κύριος Κανελλάκης. Ο κύριος Μανδρώνης ψήφισε, ο κύριος Κανελλάκης, ο κύριος Αδαμόπουλος. Ο κύριος Αδαμόπουλος ψήφισε, ο κύριος Σταθόπουλος. Ο κύριος Κανελλάκης ψήφισε, ο κύριος Σιδέρης. Ο κύριος Σταθόπουλος ψήφισε, ο κύριος Σιδέρης ψήφισε, η κυρία Στέρπη. Η κυρία Στέρπη ψήφισε, ο κύριος Παπαθεωφάνους ψήφισε. Ο κύριος Λέγγας ψήφισε. Η κυρία Σούκουλη ψήφισε, ο κύριος Βαλασόπουλος, ο κύριος Γόντικας είναι απών. Ο κύριος Γούργαρης ψηφίζει, ο κύριος Βαλασόπουλος ψήφισε. Ο κύριος Γούργαρης ψήφισε, ο κύριος Πετράκος ψήφισε, ο κύριος Κωτσιόπουλος, ο κύριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Μπούκλης. Ο κύριος Κωτσιόπουλος ψήφισε, ο κύριος Μπούκλης, ο κύριος Μπεντεβής ψήφισε, ο κύριος Μπούκλης ψήφισε, ο κύριος Στρατηγάκος. Ο κύριος Στρατηγάκος ψήφισε. Οι απόντες είναι, ξαναδιαβάζω πάλι, ο κύριος Κονοπισόπουλος, Ταγαράς, Παναγιωτόπουλος και Γόντικας. Κι εγώ να ψηφίσω τελευταίος.

 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

 

Ο κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας για να ανακοινώσω το αποτέλεσμα. Ψήφισαν 47. Έλαβε Μπουλούκος 35, λευκά 12. Ευχόμαστε στον κύριο Μπουλούκο  σιδεροκέφαλος, καλή δουλειά. Αν θέλετε για ένα λεπτό σας παραχωρούμε το μικρόφωνο κύριε Μπουλούκο. Να κάνουμε λίγο ησυχία παρακαλώ.

Ο κ. Μπουλούκος : Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μου εμπιστευτήκατε αυτή την μεγάλη ευθύνη. Πιστεύω ότι μπορώ και θα αντεπεξέλθω, ανεξάρτητα στην κρίση μου θα αντιμετωπιστούν όλοι οι πολίτες, όλες οι επιχειρήσεις και ακόμα περισσότερο, με την δύναμη της θέλησης για δημιουργία και προοπτική στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ και πάλι και θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω τις προσδοκίες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταμέτρηση των ψήφων, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι ψήφισαν 47, βρέθηκαν 47 έγκυρα ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 12 ΛΕΥΚΑ.

Ο μοναδικός υποψήφιος κ. Μπουλούκος Γεώργιος έλαβε 35 ψήφους.

Ως εκ τούτου, για την θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, εκλέγεται ο κ. Μπουλούκος Γεώργιος, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 και την αριθμ. 59 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος και συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εκλέγει για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, τον δικηγόρο κ. Μπουλούκο Γεώργιο, ο οποίος και συγκέντρωσε την απαιτούμενη κατά νόμο πλειοψηφία.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 179 ΤΟΥ Ν. 3852/2010 , ΦΕΚ 87 Α’ /7-6-2010)

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  –   ΣΚΟΠΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 

 

1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αποτελεί ένα νέο θεσμό για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση διαμεσολάβησης μεταξύ των θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων, αφενός και των νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών της Περιφέρειας, αφετέρου.

 

2. Αποστολή του είναι: α) η επίλυση των προβλημάτων που καταγγέλλονται εξαιτίας της κακοδιοίκησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών της  β) ο έλεγχος των υπηρεσιών της περιφέρειας  γ) ο έγκαιρος εντοπισμός και η αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης δ) η εποπτεία της ορθής εφαρμογής των νόμων ε) η διασφάλιση της αμεροληψίας των περιφερειακών αρχών και στ) η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.

3. Σκοπός του είναι: Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης αποτελεί έναν περιφερειακό θεσμό που επιβλέπει την ορθή και νομότυπη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και λειτουργεί εμμέσως ως εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός και ως διαμεσολαβητής στη σχέση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών της, ενώ υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

 

ΑΡΘΡΟ 2.  –   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης επιλαμβάνεται υποθέσεων που ανάγονται στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της.

 

2. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης επιλαμβάνεται των υποθέσεων που αφορούν σε καταγγελίες για παραβίαση δικαιωμάτων ή προσβολής νομίμων συμφερόντων πολιτών ή επιχειρήσεων και φαινομένων κακοδιοίκησης, κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αιτήσεως του θιγόμενου πολίτη ή επιχείρησης και υποχρεούται όπως απαντήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά επ’ αυτής εντός της ενδεικτικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

 

3. Συγκεκριμένα, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης διερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών της προσβάλλει με πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή συμφέρον που προστατεύεται από την έννομη τάξη, αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από εκτελεστή δικαστική απόφαση, αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από το Νόμο ή από ατομική διοικητική πράξη, ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση εξουσίας.

 

4. Ο Συμπαραστάτης επιλαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης που περιέλθουν στην αντίληψή του.

 

5. Ο Συμπαραστάτης επιλαμβάνεται των υποθέσεων που έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ανάληψης των αρμοδιοτήτων της αιρετής Περιφέρειας, από την 1η Ιουλίου 2011.

 

6. Ο Συμπαραστάτης δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που κρίνονται προδήλως αόριστες, αβάσιμες, ασήμαντες ή που ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

 

7. Ο Συμπαραστάτης δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων.

 

8. Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 179 παρ. 4 του Ν. 3852/2011, στην οποία παρουσιάζει το έργο του, παραθέτει τις σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για την βελτίωση της διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό και την θεραπεία των προβλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

 

9. Ο Συμπαραστάτης προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας.

 

10. Ο Συμπαραστάτης μπορεί να απευθύνεται και συνεργάζεται με τις περιφερειακές διευθύνσεις και υπηρεσίες για την ανάδειξη προβλημάτων ως προς την λειτουργία τους, την αναζήτηση λύσεων και την διατύπωση προτάσεων για την αναβάθμιση των παρεχομένων προς τον διοικούμενο υπηρεσιών. Ο Συμπαραστάτης μπορεί συνεπικουρούμενος από τις περιφερειακές υπηρεσίες να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες (συνέδρια, ημερίδες) για τη συζήτηση με κοινωνικούς φορείς της αντιμετώπισης προβλημάτων του πολίτη και της επιχείρησης και την παραγωγή πορισμάτων χρήσιμων για τις προτάσεις αναβάθμισης των υπηρεσιών της διοίκησης.

 

11. Ο Συμπαραστάτης μπορεί να παρεμβαίνει για ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και της επιχείρησης και να ζητά από τις υπηρεσίες να λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 3.   –    ΕΚΛΟΓΗ

 

1. Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους. Εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.

 

2. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση κατά την ίδια ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

 

3. Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής.

ΑΡΘΡΟ 4.  –  ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

 

1. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 5.  –   ΘΗΤΕΙΑ

 

 

1. Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.

 

ΑΡΘΡΟ 6.   –  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

 

 

1. Ως προς την καταστατική θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.

 

2. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7.    –   ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

 

 

1. Ο Συμπαραστάτης επικουρείται στο έργο του από διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό (τουλάχιστον από έναν γραμματέα, έναν βοηθό και έναν ειδικό επιστήμονα). Στην έδρα του γραφείου του Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης τοποθετούνται προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του δύο άτομα τα οποία θα έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

–                  τηλεφωνικό κέντρο

–                  γραμματειακή υποστήριξη

–                  τήρηση πρωτοκόλλου

–                  αρχειοθέτηση σε φακέλους εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και συνοδευτικών στοιχείων ταξινομημένα ανά περιφερειακή ενότητα. Κοινοποίηση των εξερχόμενων εγγράφων τόσο στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα όσο και στις εμπλεκόμενες διευθύνσεις της Περιφέρειας

–                  παρακολούθηση της διαδικτυακής επικοινωνίας

–                  πρώτη προσέγγιση/ αρχική επικοινωνία με τις καταγγελλόμενες υπηρεσίες για τη συλλογή συμπληρωματικών δεδομένων, διευκρινιστικών στοιχείων κ.λ.π.

 

 

2. Προς διευκόλυνση του πολίτη ορίζεται ένας υπάλληλος σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στον οποίο ανατίθεται η ενημέρωση του θιγόμενου πολίτη ή της επιχείρησης, η συγκέντρωση των αιτημάτων (αναφορές ή καταγγελίες) των πολιτών και η διαβίβασή τους το ταχύτερο δυνατόν στο γραφείο του Συμπαραστάτη.

3. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα ο ορισμένος υπάλληλος ως υπεύθυνος επικοινωνίας (με παράλληλα καθήκοντα), θα συγκεντρώνει τα σχετικά αιτήματα, θα τα πρωτοκολλεί & αρχειοθετεί και εν συνεχεία θα τα αποστέλλει αρχικά στο γραφείο του συμπαραστάτη μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ), αλλά και υπηρεσιακώς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

ΑΡΘΡΟ 8.   –   ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

 

1. α) Υποβολή έγγραφης αναφοράς/καταγγελίας αυτοπροσώπως, με επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς του εγγράφου ή με πληρεξούσιο δικηγόρο, με σχετική έγγραφη και επικυρωμένη εξουσιοδότηση και εν συνεχεία λήψη αριθμού πρωτοκόλλου. Η επωνυμία της καταγγελίας με βάση την οποία ταυτοποιείται ο καταγγέλλων θεωρείται προϋπόθεση του παραδεκτού της.

β) Υποβολή έγγραφης αναφοράς/καταγγελίας ταχυδρομικώς και εν συνεχεία τηλεφωνική επικοινωνία για λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και προσκόμιση αποδεικτικού της ταυτότητας του καταγγέλλοντος εγγράφου.

γ) Υποβολή έγγραφης αναφοράς/καταγγελίας με τηλεομοιοτυπία (fax) και εν συνεχεία τηλεφωνική επικοινωνία για λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και προσκόμιση αποδεικτικού της ταυτότητας του καταγγέλλοντος εγγράφου.

δ) Υποβολή αναφοράς/καταγγελίας διαδικτυακά μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας στην οποία σε σχετικό «link» και εν συνεχεία τηλεφωνική επικοινωνία για λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και προσκόμιση αποδεικτικού της ταυτότητας του καταγγέλλοντος εγγράφου.

 

2. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη ή του νομικού προσώπου.

 

ΑΡΘΡΟ 9.  –  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

1. Ο Συμπαραστάτης εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα της υποθέσεις της αρμοδιότητάς του και με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε η διαδικασία που ακολουθείται να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κοινοποιούν τις απόψεις τους. Μετά το πέρας της έρευνας διαμεσολαβεί προς επίλυση της διαφοράς και διατυπώνει έγγραφη γνωμοδότηση ή σύσταση προς τη Διοίκηση.

 

2. Ο Συμπαραστάτης διαμεσολαβεί με κάθε ενδεδειγμένο τρόπο για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά αναφέρονται: επιτόπιες επισκέψεις και συνεργασία με τις περιφερειακές διευθύνσεις και υπηρεσίες, τηλεδιάσκεψη, τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται βάσει της καταγγελίας κλπ. Επαφίεται στον ίδιο τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη να επιλέξει τα μέσα και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματώσει την αποστολή του.

 

3. Ο Συμπαραστάτης μπορεί κατά την κρίση του να αναθέτει σε υπάλληλο της περιφέρειας την επεξεργασία φακέλου αναφοράς – καταγγελίας και την σύνταξη εισήγησης επ’ αυτού.

 

4. Ο Συμπαραστάτης στη γνωμοδότησή του προς τη διοίκηση μπορεί να θέτει προθεσμία μέσα στην οποία οφείλει να τον ενημερώσει για τις ενέργειές της σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεών του ή για τους λόγους που δεν επιτρέπουν την αποδοχή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν αιτιολογείται επαρκώς η άρνηση της διοίκησης προς συμμόρφωση, μπορεί να την αναφέρει  στον Περιφερειάρχη.

 

5. Άλλωστε η αδικαιολόγητη άρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου της Περιφέρειας να συνεργαστεί με τον Συμπαραστάτη, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ή να εφαρμόσει την απόφαση του Συμπαραστάτη επί κριθείσας καταγγελίας, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος και λόγο αντικατάστασής του.

 

6. Αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων από λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος διοίκησης, ο Συμπαραστάτης μπορεί εφόσον η πράξη διώκεται ύστερα από έγκληση να υποδείξει στον θιγόμενο την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Στην περίπτωση που η πράξη διώκεται αυτεπαγγέλτως ο Συμπαραστάτης ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

7. Ο Συμπαραστάτης δύναται με απόφασή του να θέτει στο αρχείο αναφορά ή καταγγελία που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη, ασήμαντη ή που ασκείται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

 

8. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την τύχη της υποθέσεώς του.

 

9. Ο Συμπαραστάτης μπορεί στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του να απευθύνεται στις δικαστικές αρχές, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στον Συνήγορο του Πολίτη και σε κάθε άλλη αρχή ανεξάρτητη ή του δημόσιου τομέα και να ζητά κάθε πληροφορία που έχει  σχέση με τη διαφορά  και συμβάλλει στην επίλυσή της.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

1. Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιόν του υποθέσεις είτε εγγράφως ή ηλεκτρονικά (με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας) είτε προφορικώς, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις τον ενδιαφερόμενο. Οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.

 

2. Ο Συμπαραστάτης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την υπόθεσή του εντός της ενδεικτικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. Ως έναρξη της προθεσμίας αυτής ορίζεται η ημέρα που θα πρωτοκολληθεί η καταγγελία ή η αναφορά από το γραφείο του Συμπαραστάτη διότι τότε ουσιαστικά λαμβάνει γνώση αυτός και όχι η ημέρα που θα υποβληθεί και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από τον αρμόδιο υπάλληλο κάθε περιφερειακής ενότητας. Για τον λόγο αυτό οι εντεταλμένοι υπάλληλοι των περιφερειακών ενοτήτων υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πολίτη ως προς αυτό.

 

3. Αν η καταγγελία ή η αναφορά δεν υποβληθεί απευθείας στο γραφείο του Συμπαραστάτη αλλά υποβληθεί στους εντεταλμένους ως προς αυτό υπαλλήλους των περιφερειακών ενοτήτων αυτοί οφείλουν να πρωτοκολλήσουν την αναφορά ή καταγγελία και αμέσως να την αποστείλουν στο γραφείο του Συμπαραστάτη όπου εκεί θα λάβει νέο αριθμό πρωτοκόλλου.

 

4. Οι πράξεις του Συμπαραστάτη δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και γι αυτό το λόγο η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, ως εκ τούτου δεν διακόπτει ούτε την δεκαπενθήμερη προθεσμία του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 για την προσβολή με ειδική διοικητική προσφυγή των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ανωτέρω και των συνδέσμων. Οι υπάλληλοι του γραφείου του Συμπαραστάτη υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πολίτη ως προς αυτό και να του καθιστούν γνωστή τη διαδικασία του άρθρου 227 του Ν.3852/2010.

 

5. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί την αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ/ΝΣΕΩΝ &ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

 

1. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας οι οποίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνά του και ιδίως  να του παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία, έγγραφο ή επιστημονική μελέτη που συμβάλλουν στην επίλυση της διαφοράς. Κατά την εξέταση εγγράφων και άλλων στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεσή τους δεν μπορεί να αντιταχθεί ο χαρακτηρισμός τους ως απορρήτων.

 

2. Κάθε έγγραφο περί του έργου του Συμπαραστάτη και κάθε έγγραφο περί του διορισμού των βοηθών του, στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι θιγόμενοι πολίτες, πρέπει να τοιχοκολλείται με επιμέλεια αυτού στον οποίο αποστέλλεται σε κάθε γραφείο της Περιφέρειας προς πληροφόρηση των πολιτών.

 

3. Οι περιφερειακές υπηρεσίες υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα της περιφέρειας την ετήσια έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη και τις ειδικές προτάσεις του.

4. Ο επίσημος δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου (με τη μορφή «link») θα περιέχει ενδεικτικά τα κάτωθι πεδία:

–                  Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας (σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, διευκρινήσεις – γνωμοδοτήσεις από υπουργείο εσωτερικών, εγκύκλιοι κ.λ.π.)

–                  Στοιχεία επικοινωνίας τόσο για το κεντρικό γραφείο όσο και για τα αντίστοιχα γραφεία ανά περιφερειακή ενότητα (τηλέφωνα-φαξ-email, διευθύνσεις, πρόσωπα επικοινωνίας κ.λ.π.)

–                  Φόρμα καταγραφής καταγγελίας – αναφοράς

–                  Πρόγραμμα κατά το οποίο ο Συμπαραστάτης θα δέχεται επισκέψεις πολιτών τόσο στο κεντρικό γραφείο, όσο και σε κάθε περιφερειακή ενότητα

–                  Στοιχεία του Συμπαραστάτη (π.χ Βιογραφικό Σημείωμα κ.λ.π.)

–                  Πορίσματα και εκθέσεις του Συμπαραστάτη

 

ΑΡΘΡΟ 12.  –  ΙΣΧΥΣ

 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας αρχίζει από την εκλογή του Συμπαραστάτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη σύντομη διάρκεια λειτουργίας του θεσμού του Συμπαραστάτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν κατατεθεί (αυτοπρόσωπα, ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά) ποικίλες αιτήσεις, αναφορές, καταγγελίες, παράπονα αλλά και ερωτήματα, κυρίως από τους Διοικούμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Διοίκησης. Έτσι ανταποκρινόμενοι άμεσα και καίρια στην ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Διοίκησης έχουν αποσταλεί πλέον των σαράντα (40) εγγράφων – απαντήσεων επί αντίστοιχων καταγγελιών. Παρακάτω παρουσιάζουμε με συνοπτικό τρόπο και ανα Περιφερειακή Ενότητα και αρμόδιες Δ/νσεις ενδεικτικό αριθμό των εγγράφων αλλά και το περιεχόμενο αυτών:

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΣΣΕΡΑ (4)

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας

 

 

 

ΤΡΙΑ (3)

 

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα διοικούμενων.

Ως προς την εφαρμογή του Νομικού Πλαισίου λειτουργίας πτηνοτροφικών μονάδων.

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας

 

 

ΕΝΑ (1)

 

Απάντηση σε ερώτημα της Διοίκησης ως προς την εφαρμογή του Νομικού Πλαισίου λειτουργίας Πρατηρίων Υγρών καυσίμων.

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΥΟ (2)

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Π.Ε. Αργολίδας

 

 

ΕΝΑ (1)

 

 

Απάντηση σε καταγγελία για διακοπή χορήγησης β δόσης προγράμματος χρηματοδότησης.

 

ΕΛ.ΤΑ.

 

ΕΝΑ (1)

 

Παρέμβαση σε αίτημα κατοίκων περιοχής Αρχαίας Επιδαύρου

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΣΣΕΡΑ (4)

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Αρμοδιότητα Δήμου, Δασαρχείου, Πολεοδομίας

 

 

ΤΡΙΑ (3)

 

 

Ενημέρωση αντίστοιχων υπηρεσιών.

 

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας

 

ΕΝΑ (1)

 

Γνωμοδότηση σε σχέση με πράξη της Διοίκησης.

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΥΟ (2)

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

ΕΝΑ (1)

 

 

Παρέμβαση για επανένταξη επιχείρησης (αρτοποιείο) σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα..

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΔΥΟ  (2)

 

Παρέμβαση για ολοκλήρωση και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19)

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας

 

 

ΔΩΔΕΚΑ (12)

 

 

Διαμεσολάβηση σε σχέση με αιτήματα επιχειρήσεων για επιστροφή εγγυητικών επιστολών.

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας  την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού

 

ΠΕΝΤΕ  (5)

 

Γνωμοδοτήσεις επί καταγγελιών

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΕΝΑ (1)

 

 

Αποστολή ερωτήματος προς το υπουργείου για το ΕΤΕΔΗΕ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΕΝΑ (1)

Γνωμοδότηση για αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

 

Εκτός των ανωτέρων ο Συμπαραστάτης έχει επιληφθεί σε πληθώρα αιτημάτων, καταγγελιών και ερωτημάτων, ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

 • 3 ΕΓΓΡΑΦΑ – ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ προς το Γραφείο Περιφερειάρχη
 • 1 ΈΓΓΡΑΦΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ προς την Αυτοτελή Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας.
 • 1 ΕΓΓΡΑΦΟ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΗΣ προς το ΠΕ.ΣΥ.
 • 2 ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ προς την Οικονομική Επιτροπή
 • 1 ΕΓΓΡΑΦΟ –ΕΡΩΤΗΣΗ προς το ΥΠΕΚΑ.
 • 1 ΕΓΓΡΑΦΟ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ προς τον Αδέσμευτο τύπο.