ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 / ΩΡΑ: 09:53

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 179 ΤΟΥ Ν. 3852/2010 , ΦΕΚ 87 Α’ /7-6-2010)

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  –   ΣΚΟΠΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 

 

1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης αποτελεί ένα νέο θεσμό για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση διαμεσολάβησης μεταξύ των θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων, αφενός και των νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών της Περιφέρειας, αφετέρου.

 

2. Αποστολή του είναι: α) η επίλυση των προβλημάτων που καταγγέλλονται εξαιτίας της κακοδιοίκησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών της  β) ο έλεγχος των υπηρεσιών της περιφέρειας  γ) ο έγκαιρος εντοπισμός και η αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης δ) η εποπτεία της ορθής εφαρμογής των νόμων ε) η διασφάλιση της αμεροληψίας των περιφερειακών αρχών και στ) η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.

3. Σκοπός του είναι: Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης αποτελεί έναν περιφερειακό θεσμό που επιβλέπει την ορθή και νομότυπη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και λειτουργεί εμμέσως ως εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός και ως διαμεσολαβητής στη σχέση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών της, ενώ υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

 

ΑΡΘΡΟ 2.  –   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

1. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης επιλαμβάνεται υποθέσεων που ανάγονται στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της.

 

2. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης επιλαμβάνεται των υποθέσεων που αφορούν σε καταγγελίες για παραβίαση δικαιωμάτων ή προσβολής νομίμων συμφερόντων πολιτών ή επιχειρήσεων και φαινομένων κακοδιοίκησης, κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αιτήσεως του θιγόμενου πολίτη ή επιχείρησης και υποχρεούται όπως απαντήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά επ’ αυτής εντός της ενδεικτικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

 

3. Συγκεκριμένα, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης διερευνά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όργανο των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών της προσβάλλει με πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή συμφέρον που προστατεύεται από την έννομη τάξη, αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από εκτελεστή δικαστική απόφαση, αρνείται να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από το Νόμο ή από ατομική διοικητική πράξη, ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση εξουσίας.

 

4. Ο Συμπαραστάτης επιλαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης που περιέλθουν στην αντίληψή του.

 

5. Ο Συμπαραστάτης επιλαμβάνεται των υποθέσεων που έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ανάληψης των αρμοδιοτήτων της αιρετής Περιφέρειας, από την 1η Ιουλίου 2011.

 

6. Ο Συμπαραστάτης δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που κρίνονται προδήλως αόριστες, αβάσιμες, ασήμαντες ή που ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

 

7. Ο Συμπαραστάτης δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων.

 

8. Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 179 παρ. 4 του Ν. 3852/2011, στην οποία παρουσιάζει το έργο του, παραθέτει τις σημαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για την βελτίωση της διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό και την θεραπεία των προβλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

 

9. Ο Συμπαραστάτης προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας.

 

10. Ο Συμπαραστάτης μπορεί να απευθύνεται και συνεργάζεται με τις περιφερειακές διευθύνσεις και υπηρεσίες για την ανάδειξη προβλημάτων ως προς την λειτουργία τους, την αναζήτηση λύσεων και την διατύπωση προτάσεων για την αναβάθμιση των παρεχομένων προς τον διοικούμενο υπηρεσιών. Ο Συμπαραστάτης μπορεί συνεπικουρούμενος από τις περιφερειακές υπηρεσίες να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες (συνέδρια, ημερίδες) για τη συζήτηση με κοινωνικούς φορείς της αντιμετώπισης προβλημάτων του πολίτη και της επιχείρησης και την παραγωγή πορισμάτων χρήσιμων για τις προτάσεις αναβάθμισης των υπηρεσιών της διοίκησης.

 

11. Ο Συμπαραστάτης μπορεί να παρεμβαίνει για ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και της επιχείρησης και να ζητά από τις υπηρεσίες να λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 3.   –    ΕΚΛΟΓΗ

 

1. Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους. Εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.

 

2. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση κατά την ίδια ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

 

3. Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής.

ΑΡΘΡΟ 4.  –  ΑΝΑΚΛΗΣΗ

 

 

1. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 5.  –   ΘΗΤΕΙΑ

 

 

1. Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.

 

ΑΡΘΡΟ 6.   –  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

 

 

1. Ως προς την καταστατική θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.

 

2. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7.    –   ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

 

 

1. Ο Συμπαραστάτης επικουρείται στο έργο του από διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό (τουλάχιστον από έναν γραμματέα, έναν βοηθό και έναν ειδικό επιστήμονα). Στην έδρα του γραφείου του Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης τοποθετούνται προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του δύο άτομα τα οποία θα έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

–        τηλεφωνικό κέντρο

–        γραμματειακή υποστήριξη

–        τήρηση πρωτοκόλλου

–        αρχειοθέτηση σε φακέλους εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και συνοδευτικών στοιχείων ταξινομημένα ανά περιφερειακή ενότητα. Κοινοποίηση των εξερχόμενων εγγράφων τόσο στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα όσο και στις εμπλεκόμενες διευθύνσεις της Περιφέρειας

–        παρακολούθηση της διαδικτυακής επικοινωνίας

–        πρώτη προσέγγιση/ αρχική επικοινωνία με τις καταγγελλόμενες υπηρεσίες για τη συλλογή συμπληρωματικών δεδομένων, διευκρινιστικών στοιχείων κ.λ.π.

 

 

2. Προς διευκόλυνση του πολίτη ορίζεται ένας υπάλληλος σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στον οποίο ανατίθεται η ενημέρωση του θιγόμενου πολίτη ή της επιχείρησης, η συγκέντρωση των αιτημάτων (αναφορές ή καταγγελίες) των πολιτών και η διαβίβασή τους το ταχύτερο δυνατόν στο γραφείο του Συμπαραστάτη.

3. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα ο ορισμένος υπάλληλος ως υπεύθυνος επικοινωνίας (με παράλληλα καθήκοντα), θα συγκεντρώνει τα σχετικά αιτήματα, θα τα πρωτοκολλεί & αρχειοθετεί και εν συνεχεία θα τα αποστέλλει αρχικά στο γραφείο του συμπαραστάτη μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ), αλλά και υπηρεσιακώς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

ΑΡΘΡΟ 8.   –   ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

 

1. α) Υποβολή έγγραφης αναφοράς/καταγγελίας αυτοπροσώπως, με επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς του εγγράφου ή με πληρεξούσιο δικηγόρο, με σχετική έγγραφη και επικυρωμένη εξουσιοδότηση και εν συνεχεία λήψη αριθμού πρωτοκόλλου. Η επωνυμία της καταγγελίας με βάση την οποία ταυτοποιείται ο καταγγέλλων θεωρείται προϋπόθεση του παραδεκτού της.

β) Υποβολή έγγραφης αναφοράς/καταγγελίας ταχυδρομικώς και εν συνεχεία τηλεφωνική επικοινωνία για λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και προσκόμιση αποδεικτικού της ταυτότητας του καταγγέλλοντος εγγράφου.

γ) Υποβολή έγγραφης αναφοράς/καταγγελίας με τηλεομοιοτυπία (fax) και εν συνεχεία τηλεφωνική επικοινωνία για λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και προσκόμιση αποδεικτικού της ταυτότητας του καταγγέλλοντος εγγράφου.

δ) Υποβολή αναφοράς/καταγγελίας διαδικτυακά μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας στην οποία σε σχετικό «link» και εν συνεχεία τηλεφωνική επικοινωνία για λήψη αριθμού πρωτοκόλλου και προσκόμιση αποδεικτικού της ταυτότητας του καταγγέλλοντος εγγράφου.

 

2. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη ή του νομικού προσώπου.

 

ΑΡΘΡΟ 9.  –  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

1. Ο Συμπαραστάτης εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα της υποθέσεις της αρμοδιότητάς του και με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε η διαδικασία που ακολουθείται να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κοινοποιούν τις απόψεις τους. Μετά το πέρας της έρευνας διαμεσολαβεί προς επίλυση της διαφοράς και διατυπώνει έγγραφη γνωμοδότηση ή σύσταση προς τη Διοίκηση.

 

2. Ο Συμπαραστάτης διαμεσολαβεί με κάθε ενδεδειγμένο τρόπο για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά αναφέρονται: επιτόπιες επισκέψεις και συνεργασία με τις περιφερειακές διευθύνσεις και υπηρεσίες, τηλεδιάσκεψη, τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται βάσει της καταγγελίας κλπ. Επαφίεται στον ίδιο τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη να επιλέξει τα μέσα και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματώσει την αποστολή του.

 

3. Ο Συμπαραστάτης μπορεί κατά την κρίση του να αναθέτει σε υπάλληλο της περιφέρειας την επεξεργασία φακέλου αναφοράς – καταγγελίας και την σύνταξη εισήγησης επ’ αυτού.

 

4. Ο Συμπαραστάτης στη γνωμοδότησή του προς τη διοίκηση μπορεί να θέτει προθεσμία μέσα στην οποία οφείλει να τον ενημερώσει για τις ενέργειές της σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεών του ή για τους λόγους που δεν επιτρέπουν την αποδοχή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν αιτιολογείται επαρκώς η άρνηση της διοίκησης προς συμμόρφωση, μπορεί να την αναφέρει  στον Περιφερειάρχη.

 

5. Άλλωστε η αδικαιολόγητη άρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου της Περιφέρειας να συνεργαστεί με τον Συμπαραστάτη, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ή να εφαρμόσει την απόφαση του Συμπαραστάτη επί κριθείσας καταγγελίας, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος και λόγο αντικατάστασής του.

 

6. Αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων από λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος διοίκησης, ο Συμπαραστάτης μπορεί εφόσον η πράξη διώκεται ύστερα από έγκληση να υποδείξει στον θιγόμενο την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Στην περίπτωση που η πράξη διώκεται αυτεπαγγέλτως ο Συμπαραστάτης ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

7. Ο Συμπαραστάτης δύναται με απόφασή του να θέτει στο αρχείο αναφορά ή καταγγελία που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη, ασήμαντη ή που ασκείται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

 

8. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την τύχη της υποθέσεώς του.

 

9. Ο Συμπαραστάτης μπορεί στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του να απευθύνεται στις δικαστικές αρχές, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στον Συνήγορο του Πολίτη και σε κάθε άλλη αρχή ανεξάρτητη ή του δημόσιου τομέα και να ζητά κάθε πληροφορία που έχει  σχέση με τη διαφορά  και συμβάλλει στην επίλυσή της.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

1. Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιόν του υποθέσεις είτε εγγράφως ή ηλεκτρονικά (με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας) είτε προφορικώς, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις τον ενδιαφερόμενο. Οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.

 

2. Ο Συμπαραστάτης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την υπόθεσή του εντός της ενδεικτικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. Ως έναρξη της προθεσμίας αυτής ορίζεται η ημέρα που θα πρωτοκολληθεί η καταγγελία ή η αναφορά από το γραφείο του Συμπαραστάτη διότι τότε ουσιαστικά λαμβάνει γνώση αυτός και όχι η ημέρα που θα υποβληθεί και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από τον αρμόδιο υπάλληλο κάθε περιφερειακής ενότητας. Για τον λόγο αυτό οι εντεταλμένοι υπάλληλοι των περιφερειακών ενοτήτων υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πολίτη ως προς αυτό.

 

3. Αν η καταγγελία ή η αναφορά δεν υποβληθεί απευθείας στο γραφείο του Συμπαραστάτη αλλά υποβληθεί στους εντεταλμένους ως προς αυτό υπαλλήλους των περιφερειακών ενοτήτων αυτοί οφείλουν να πρωτοκολλήσουν την αναφορά ή καταγγελία και αμέσως να την αποστείλουν στο γραφείο του Συμπαραστάτη όπου εκεί θα λάβει νέο αριθμό πρωτοκόλλου.

 

4. Οι πράξεις του Συμπαραστάτη δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και γι αυτό το λόγο η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, ως εκ τούτου δεν διακόπτει ούτε την δεκαπενθήμερη προθεσμία του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 για την προσβολή με ειδική διοικητική προσφυγή των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ανωτέρω και των συνδέσμων. Οι υπάλληλοι του γραφείου του Συμπαραστάτη υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πολίτη ως προς αυτό και να του καθιστούν γνωστή τη διαδικασία του άρθρου 227 του Ν.3852/2010.

 

5. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί την αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ/ΝΣΕΩΝ &ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

 

1. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας οι οποίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνά του και ιδίως  να του παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία, έγγραφο ή επιστημονική μελέτη που συμβάλλουν στην επίλυση της διαφοράς. Κατά την εξέταση εγγράφων και άλλων στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεσή τους δεν μπορεί να αντιταχθεί ο χαρακτηρισμός τους ως απορρήτων.

 

2. Κάθε έγγραφο περί του έργου του Συμπαραστάτη και κάθε έγγραφο περί του διορισμού των βοηθών του, στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι θιγόμενοι πολίτες, πρέπει να τοιχοκολλείται με επιμέλεια αυτού στον οποίο αποστέλλεται σε κάθε γραφείο της Περιφέρειας προς πληροφόρηση των πολιτών.

 

3. Οι περιφερειακές υπηρεσίες υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα της περιφέρειας την ετήσια έκθεση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη και τις ειδικές προτάσεις του.

4. Ο επίσημος δικτυακός τόπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου (με τη μορφή «link») θα περιέχει ενδεικτικά τα κάτωθι πεδία:

–        Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας (σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, διευκρινήσεις – γνωμοδοτήσεις από υπουργείο εσωτερικών, εγκύκλιοι κ.λ.π.)

–        Στοιχεία επικοινωνίας τόσο για το κεντρικό γραφείο όσο και για τα αντίστοιχα γραφεία ανά περιφερειακή ενότητα (τηλέφωνα-φαξ-email, διευθύνσεις, πρόσωπα επικοινωνίας κ.λ.π.)

–        Φόρμα καταγραφής καταγγελίας – αναφοράς

–        Πρόγραμμα κατά το οποίο ο Συμπαραστάτης θα δέχεται επισκέψεις πολιτών τόσο στο κεντρικό γραφείο, όσο και σε κάθε περιφερειακή ενότητα

–        Στοιχεία του Συμπαραστάτη (π.χ Βιογραφικό Σημείωμα κ.λ.π.)

–        Πορίσματα και εκθέσεις του Συμπαραστάτη

 

ΑΡΘΡΟ 12.  –  ΙΣΧΥΣ

 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας αρχίζει από την εκλογή του Συμπαραστάτη.